دیدگاه های مختلف در مثبت گرایی سازمانی

  •  فلسفی
    این رویکرد با تاکید بر این که نبود منفی گرایی به معنی وجود مثبت گرایی نیست معتقد است باید بر روی ظرفیت های بالقوه و توانمندی های کارکنان سازمان سرمایه گذاری شود.
  •  انسان گرایانه
    این دیدگاه تاکید بر رشد و خودشکوفایی کارکنان دارد. این نگاه انسان گرایانه و آزادمنشانه با ایجاد فرصت بالندگی و پیشرفت کارکنان، به پیشبرد اهداف خود در عین حفظ وفاداری و ماندگاری افراد به سازمان دست می یابد. در قلمروی مدیریت منابع انسانی، داگلاس مک گریگور نیز با نظریه ی Y خود در کتاب “بعد انسانی سازمان” به این مهم پرداخته است. این نظریه یک رویکرد انسانی مبتنی بر این اصل است که افراد تمایل و نیاز دارند که کار کنند. تعهد به اهداف، برگرفته از مزایای مرتبط با پیشرفت ها و دستاوردهای آن هاست و سازمان ها باید تعهد افراد خود را افزایش دهند. در شرایط مناسبی که سازمان فراهم می کند، افراد نه تنها می آموزند که بپذیرند بلکه می آموزند به دنبال مسئولیت پذیری هم باشند.
  • پژوهشی
    براساس شواهد پژوهشی حاصل از پژوهش های مختلف و گسترده که نشان داده اند مداخلات مربوط به مثبت گرایی در مقایسه با کنترل و پیش گیری از منفی گرایی، آثار سودمند بیشتری دارند به رهبران و مدیران کمک می کند به جای پرداختن صرف بر آسیب شناسی به سمت مثبت گرایی آمده و به افزایش بازدهی و کارایی برسند.

دیدگاهتان را بنویسید