نگاهی دیگر بر تمرکز

آیا انواع تکنیک های گام به گام برای افزایش تمرکز و تغییر عادت ها تاثیر چشم گیر و پایداری دارند؟ در حالی که ما نمی دانیم ممکن است چه علتی در پشت ناتوانی ما در توجه و تمرکز باشد.
خود را در موقعیت زیر در نظر بگیرید:
شما براساس شناخت درست و منطقی از خود و علایق تان و انگیزش های درونی، هدف یا اهداف اصلی خود را مشخص کرده اید و به عبارتی روشن و بی تردید می دانید که چه می خواهید (البته نه اهداف مبهم یا مفاهیم انتزاعی که معیار عینی برای سنجش و ترسیم مسیر دستیابی ندارند). این هدف اصلی که به عنوان مرکزی در زندگی شما قرار گرفته، یک میدان مغناطیسی را ایجاد کرده است که تمامی سایر اهداف سطح پایین تر شما در این میدان قرار دارند و شما از هر آن چه خارج از این میدان است رها هستید. به بیان روشن تر یعنی چه در چشم انداز یک ساله چه در بعد شش ماهه … حتی در زندگی روزمره ی شما، هر کاری که انجام می دهید، هر انرژی و زمانی که صرف می کنید، هر تصمیمی که می گیرید، یک رابطه و بستگی منطقی با هدف اصلی شما دارد.
در چنین موقعیتی فکر می کنید چقدر ممکن است شما نتوانید توجه خود را متمرکز کنید و نیازمند تکنیک ها و تمرین های گام اول … گام دوم … خواهید بود؟ چقدر احتمال دارد با وجود همه ی دشواری ها، اتفاقات پیش‌بینی نشده و … نتوانید پس از مدت زمانی انرژی جسمی و روانی خود را بازیابی کنید و دوباره در مسیر اصلی خود پیشروی کنید؟
وقتی همه ی فعالیت های ما به صورت متصل، یکپارچه و معنادار در جهت اهداف ما باشند، اهدافی که با اشتیاق، با اطمینان و با علاقه بیش از هر چیز دیگری می خواهیم. آیا غیر از این خواهد بود که ما به طور خودجوش فعالیت می کنیم، جریان می یابیم و پیش می رویم در مسیر ویژه ی خودمان و بهتر می توانیم با تنبلی فطری خود کلنجار برویم و جلوگیری از حواس پرتی و عدم تمرکز کار سختی برای مان نخواهد بود و شاید حتی بتوانیم تکنیک ها و روش های منحصر به فرد خود را برای تمرکز و کارایی بیشتر کشف کنیم و به کار گیریم؟
منظور اصلی این است که شاید اگر عمیق تر به عدم قدرت تمرکز یا اضطراب و تشویش داشتن های خود نگاه کنیم علت ریشه ای را سرگردانی بیابیم و ندانستن و اطمینان نداشتن از این که به راستی چه می خواهیم. این گونه است که هر روز ذهن ما به علت تردیدهای گوناگون نسبت به کاری که انجام می دهیم آشفته می شود.
هر لحظه با این آگاهی پیش برویم که شکل و محتوای زندگی و در نتیجه ی آن کیفیت زندگی بستگی شدیدی به روش استفاده و چگونگی سرمایه گذاری بر روی توجه و تمرکز دارد.

دیدگاهتان را بنویسید