تصوری نادرست از عزت نفس

مارتین سلیگمن، پدر روان شناسی مثبت گرا و رئیس سابق انجمن روان شناسی آمریکا در پژوهش های خود نتیجه گرفت که “تقریبا هیچ یافته ای وجود ندارد که نشان دهد عزت نفس اصلا موجب چیزی می شود”. عزت نفس درست و سالم ارزش بسیاری دارد اما آن چه باید مورد توجه قرار گیرد این است که عزت نفس نوعی معلول است یعنی انعکاسی است از این که چگونه زندگی ما پیش می رود. در واقع، عزت نفس، فشارسنج بهزیستی است. زمانی که زندگی خوب پیش می رود، عزت نفس بالا می رود؛ زمانی که بد پیش می رود، عزت نفس دچار افت می گردد. این توضیح با این که گفته شود عزت نفس سبب می شود زندگی خوب پیش برود، بسیار تفاوت دارد. در مقوله ی منبع انگیزش و چرایی انجام کار در افراد، عزت نفس گاری است نه اسب.

پس این راهبرد که “یافتن راهی برای این که سبب شود افراد احساس خوبی به خود داشته باشند و تحسین و ستایش آن ها به عنوان انسانی ارزشمند باعث رخداد رویدادهای خوب و آمدن روزهای خوب برای آن ها است” غلط است.

دیدگاهتان را بنویسید