روان شناسی مثبت گرا
Browsing Tag

استخدام

روان شناس سازمانی

در کار کردن هم اجبار، فشار و چالش وجود دارد هم از سوی دیگر شغل می تواند یک منبع و منشا رشد شخصی، خودشکوفایی و راهی برای رسیدن به استقلال همه جانبه و بلوغ اجتماعی باشد. این دو گانگی است که سبب می شود روان شناسی سازمانی بتواند با مداخلات…

عجایب فرم های استخدامی

فرض کنید جهت مصاحبه برای استخدام به سازمانی مراجعه کردید و به شما فرمی داده می شود که آن را پر کنید که در آن به این گونه پرسش ها بر می خورید: - چند حساب بانکی، در کدام بانک ها دارید؛ ملت؟ملی؟تجارت؟پارسیان؟سایر موارد را نام ببرید.........در…

موفقیت در کار

وقتی شرکت بیمه ی عمر متروپولیتن لایف با وجود این که موشکافانه و دقیق اقدام به استخدام نیرو می کرد، به دلیل ترک کار هشتاد درصد فروشندگان خود پس از چهار سال متحمل هزینه ی بسیاری برای استخدام و آموزش فروشندگان جدید می شد، مدیر این شرکت مشکل…