هیجان ها بهترین راهنما در مسیر زندگی هستند

انتخاب ساده است؛ یا مسئولیت سرنوشت خود را بپذیرید و تا جایی که امکان دارد کنترل آن را به دست بگیرید یا بی مقصد و باری به هر جهت، بروید و سرخوش باشید که بهترین پیش می آید. در این جهان متناقض، نامشخص، پیچیده و مبهم، سوار شدن بر موج های تغییر، بسیار چالش برانگیز است و نیاز به چابکی و سازگاری دارد. هوش هیجانی پایه و اساس این انعطاف پذیری و پاسخگویی است. در این مسیر، مسئولیت پذیری شخصی و ارتباط درون فردی و بین فردی با کیفیت بالا، ضروری است. برای به کار گیری هوش هیجانی در مدیریت زندگی حرفه ای خود باید به مدیریت درون فردی و خود-آگاهی و هم چنین به آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط بپردازید. (برای آگاهی بیشتر از ارتباط هوش هیجانی و موفقیت شغلی منتظر پست های بعدی باشید.)

در این تصویر به نوعی می توانید نقش هیجان را به عنوان راهنما و راه گشایی در مسیر رسیدن به هدف خود ببینید. آن چه آدمی را از جا بلند می کند و او را مشتاق انجام کاری یا ایجاد تغییری می کند شناخت و دانستن درست و نادرست ها نیست، بلکه تجربه ای از احساس و هیجان است. (=affect)

به تصویر با دقت نگاه کنید. گرداگرد هدف شما چهار مقوله است که انرژی روانی و هیجانی شما را برای تلاش و رسیدن می سازد؛ عشق و علاقه ی شدید شما، آن چه برایش استعداد و توانمندی های ذاتی دارید، آن چه دنیا به آن نیاز دارد، آن چه برای دیگران با ارزش است. در تلاقی و کنار هم قرار گرفتن این مولفه ها تجربه ی هیجان هایی که برای پیش روی مقتدرانه لازم دارید، میسر می شود.

Passion که در فارسی به هوس، شهوت، تعصب زیاد ترجمه می شود در واقع از جنس هیجان است که به صورت اشتیاق و علاقه شدید و قدرتمندی بروز می یابد. می دانید Passion خود را کجا باید بیابید؟ جایی که عشق و علاقه ی بی نهایت شما درکنار اشتغال به کاری قرار می گیرد که در آن استعداد دارید.

Mission که در فارسی ماموریت ترجمه می شود اشاره به رسالت یا مسئولیتی دارد که بر عهده شما قرار می گیرد. در واقع هدف زندگی شما است، دلیل بودن شماست. همان طور که در تصویر می بینید، Mission فصل مشترک عشق و علاقه ی بسیار شما با آن چیزی است که دنیا به آن نیاز دارد. آن چه که می خواهید با عشق و علاقه تمام به دنیا و مردم آن بدهید.

Vocation که در فارسی به شغل و پیشه ترجمه می شود اشاره به احساس قوی و شدیدی دارد که به شما می گوید برای حرفه یا جایگاه خاصی مناسب هستید، این احساس ریشه در توانمندی های ذاتی شما دارد و در کنار آن چه دیگران (به عنوان دریافت کننده یا خواهان یا مشتری) با ارزش محسوب می کنند، شکوفا می شود.

Profession که در فارسی به حرفه، شغل و کار ترجمه می شود در واقع نیاز به آموزش گسترده دیدن و کسب مهارت های ویژه برای واجد شرایط بودن برای کار خاصی را شامل می شود.

 

با الهام از طرح تصویر بالا و به روی کاغذ آوردن رویاها و اهدافت، نقشه ی مسیر تبدیل شدن به شخصی که می خواهی بشوی را، ترسیم کن. آینده ات را تنها در دستان خوب و قابل اعتماد خودت قرار بده.

 

دیدگاهتان را بنویسید