روان شناسی مثبت گرا
Monthly Archives

آبان ۱۳۹۹

خلق رفتارهای ماندگار (بخش اول)

مقدمه: چرا ما بزرگسالان این قدر در زمینه تغییر رفتار بد عمل می کنیم؟ چطور می توانیم بهتر عمل کنیم؟ چگونه چیزی را که باید تغییر دهیم انتخاب کنیم؟ چگونه دیگران را متوجه تغییر خود کنیم؟ چگونه عزم خود را جزم کنیم؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ها…