روان شناسی مثبت گرا

تفاوت در کیفیت انگیزش

انگیزش کارکنان بخش هفتم

280
همانطور که دیدیم طیف انگیزش در سه حالت با کیفیت بالا یا انگیزش بهینه همراه است و در سه حالت با کیفیت پایین یا انگیزش کمتر از حد بهینه همراه است.
انگیزش بهینه
درعمق وجود انرژی و حس خوبی از درست پیش رفتن می دهد که در طولانی مدت تاثیرات بزرگی در زندگی فرد ایجاد می کند. تجربه انگیزش با سطح بالایی از کیفیت سبب بالا رفتن کیفیت زندگی در تمامی ابعاد می گردد.
انگیزش کمتر از حد بهینه
حتی در صورت دستیابی به هدف به فرد حس خوب ماندگار و انرژی خاصی برای ادامه دادن و پیش رفتن و رسیدن به  آن نمی دهد.
تفاوت در کیفیت انگیزش کارکنان
انگیزش با کیفیت پایین، عدم مشارکت کارکنان را فراهم می کند. انگیزش با کیفیت بالا، اشتیاق شغلی که به مشارکت کارکنان می انجامد را فراهم می کند.

راه حل کلیدی برای مشارکت شغلی، انگیزش هر روزه است.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.