روان شناسی مثبت گرا

انواع انگیزش با کیفیت بالا

انگیزش کارکنان بخش ششم

260
در طیف انگیزش، انگیزش با کیفیت بالا در سه حالت خودپذیر، یکپارچه و ذاتی تجربه می شود.

 

 

انگیزش در حالت خودپذیر

در این فعالیت ارزش و معنایی برای فرد وجود دارد. کاری است که با اهداف و ارزش های فرد به نوعی گره خورده است. در واقع فرد مزایا و فایده ی یک باور و رفتار را می پذیرد و هوشیارانه ارزشگذاری می کند.

 

انگیزش در حالت یکپارچه

بخشی از هویت فرد است. تقریبا آن را خود به خود انجام می دهد. حس عمیقی از دنبال کردن هدف به فرد می دهد. در واقع انگیزش در این حالت سبب خودمختارترین رفتارها می گردد.

 

انگیزش در حالت ذاتی

انجام این کار برای فرد بسیار لذت بخش است و به او احساس رضایت خاطر می دهد. حتی اگر از این کار پول در نیاورد باز هم با علاقه آن را انجام می دهد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.