روان شناسی مثبت گرا
Monthly Archives

شهریور ۱۳۹۷

سرمایه روان شناختی سازمان

امروزه سرآمدي و حفظ مزيت رقابتي در سازمان ها ديگر تنها به وسیله ی منابع فیزيكي امکان پذیر نیست، اگر چه در دنیای رقابتی سرمایه های اقتصادی، مالی، تکنولوژی و ... هم چنان از ضرورت های اساسی هستند اما در عصر کنونی تردیدی وجود ندارد که تنها…

میهالی چیت سنت میهای

میهالی چیت سنت میهای در اروپا بزرگ شده و در سنین بین 6 تا 12 سالگی شاهد جنگ جهانی دوم بوده است. پرسشی که از دیدن آن سال ها و تجربه ی بودن در آن دوران، در ذهن او ایجاد می شود این بود که چرا تعدادی از افرادی که او از نزدیک شاهد زندگی شان بود،…