روان شناسی مثبت گرا

توسعه مدل PERMA در محیط کار

نظریه بهزیستی PERMA مارتین سلیگمن از نظریات جامع و کاربردی روان شناسی مثبت گرا است. از آن جا که ما به طور متوسط نیمی از زمان روزانه ی خود را در محیط کار سپری می کنیم، توسعه ی مدل PERMA در محیط کار و زندگی شغلی اهمیت زیادی یافته است. در این جا سعی می کنیم به توصیف پنج عنصر این مدل در محیط کار بپردازیم و راهکارهایی برای به توسعه هر چه بیشتر آن ها…
Read More...

انواع انگیزش با کیفیت بالا

در طیف انگیزش، انگیزش با کیفیت بالا در سه حالت خودپذیر، یکپارچه و ذاتی تجربه می شود. انگیزش در حالت خودپذیر در این فعالیت ارزش و معنایی برای فرد وجود دارد. کاری است که با اهداف و ارزش های فرد به نوعی گره خورده است. در واقع فرد مزایا و فایده ی یک باور و رفتار را می پذیرد و هوشیارانه ارزشگذاری می کند. انگیزش در حالت یکپارچه بخشی…
Read More...

انگیزش چیست؟

انگیزش چیست؟ چه در بحث سازمانی و انگیزش کارکنان و چه در مقوله فعال کردن انگیزش بهینه برای خود آن چه پیش از هر چیزی اهمیت دارد این است که ما باید به درستی و روشنی بدانیم "انگیزش چیست؟" با چند سوال شروع کنیم: آیا انگیزش یک مهارت است؟ آیا انگیزش ذاتی و ارثی است؟ آیا انگیزش مانند هوش موهبتی است که برخی افراد دارند و برخی ندارند؟ پاسخ شما چیست؟ انگیزش…
Read More...